Hållbart samhällsbyggande

 

För att kunna nå det hållbara samhället behövs tydliga visioner, delaktighet, bra dialoger och effektiva arbetssätt. Fysisk planering, trafikplanering, hållbart byggande och avfallshantering är självklara beståndsdelar och det är viktigt att hela tiden utgå ifrån dels vad som är ekologiskt hållbart och dels vad som ger en hög livskvalitet. Med bara det ena eller andra perspektivet blir inte samhället hållbart.

 

Vi samlar de kompetenser som behövs för att ta oss an större eller mindre projekt, mer eller mindre komplexa, och hjälper er med utredning, projektledning eller processledning. Flera av klimatuppdragen innehåller ingredienser om hållbart samhällsbyggande, inte minst uppdragen om klimatanpassning. För närvarande arbetar vi i ett uppdrag åt Trafikverket, för minskad klimatpåverkan i väg- och järnvägsprojekt.
 

Maria Larsson fungerar ofta som uppdragsledare i större eller mindre projekt kring hållbart samhällsbyggande. Ett exempel är en styrmedelsanalys för god bebyggd miljö som genomfördes åt Boverket 2014. Under Marias tid på Tyréns var hon bland annat uppdragsledare för uppdragen Indikatorer för byggd miljö (Boverket) och Klimatförändringar i fysisk  planering - risker och möjligheter (del av ett utvecklingsprojekt, genomfördes i Kristianstad). Hon var också processledare i en workshop om energieffektivisering i vägprojekt (Trafikverket).

 

 

gallery/fagelholkar