Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Välkommen till en miljökonsult med fokus på förebyggande av avfall, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och klimatanpassning

Klimatanpassning

Klimatförändringarna pågår och det är dags att anpassa samhället och verksamheter till ett förändrat klimat, för att minimera risker och ta vara på möjligheter kopplade till gradvisa förändringar och mer extremt väder. De största riskerna och möjligheterna är kanske inte direkt i den egna verksamheten eller fastigheten, utan i leverantörskedjor och hos kunder och brukare. Översvämmade fabriker och uteblivna skördar på grund av torka kommer att påverka Sverige även om det sker i andra länder.


Exempel på uppdrag:


Kunskapsunderlag för klimatanpassning, Höörs kommun. Uppdraget avsåg framtagande av kunskapsunderlag för att kommunen ska kunna ta fram rätt strategier, mål och åtgärder för klimatanpassning. Det innebar framtagande av underlag och analys utifrån tänkbara klimatscenarier. Detta gjordes dels utifrån befintligt underlag, dels workshops och samtal med kommunens tjänstepersoner för att samla den kunskap och kompetens som redan finns inom kommunens organisation.


Klimatanpassning av Copenhagen Malmö Port, Copenhagen Malmö Port. Hamnen ville analysera vilka risker och möjligheter klimatförändringarna kan tänkas medföra och vilka förebyggande åtgärder som kan vara strategiskt att genomföra. Uppdraget bestod i att hålla i en workshop för att höja kunskapen och påbörja en analys av risker och möjligheter.


Översvämningsrisker på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län. Uppdraget syftade till att identifiera översvämnings¬risker på Öland och beskriva konsekvenser för dricksvattenförsörjning, människors hälsa, ekonomiska värden och miljö. Vi tog också fram förslag på lokala dricksvattenplaner och åtgärdsförslag för att minska näringsläckage från lantbruk. 


Klimatanpassningsplan för Kristianstad kommun. Arbetet omfattade att i samarbete med en arbetsgrupp på kommunen ta fram en klimatanpassningsplan, med utgångspunkt från den tidigare klimatstrategin. Till planen gjordes en åtgärdsbilaga. Tematiska workshops hölls för att få belyst risker och möjligheter ur olika synvinklar.